Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets : terugzending en terugbetaling

Modaliteiten voor terugzending en terugbetaling

Wat houdt de tevredenheidsgarantie in van Proxima Star ?

Proxima Star verbindt er zich toe dat de geleverde produkten overeenstemmen met hun omschrijving en dat ze beantwoorden aan de geldende wetgeving en de vereisten van de labels die hun kwaliteit bevestigen (DINplus).

Proxima Star verbindt er zich toe om op zijn kosten de geleverde produkten die een kwaliteitsgebrek zouden vertonen, te vervangen of terug te betalen.

Hoe kan ik een bezwaar indienen bij Proxima Star?

In geval de conformiteit van het product wordt betwist of het een bezwaar wegens schade betreft, dient dit schriftelijk en gedetailleerd te worden ingediend:

• Ofwel per briefwisseling via de post op ons adres Tervurenlaan 297 te 1150 Brussel
• Ofwel via electronische briefwisseling op het adres contact@proxima-star.com

Denk er aan een ontvangstmelding te bewaren die de verzending van uw bezwaar bevestigt.

Elk bezwaar dient een kopie van de leveringsbon te bevatten (eventueel geannoteerd) zoals die u werd overhandigd op het moment van de levering. Het bezwaar dient vergezeld van foto’s met datumvermelding die duidelijk het toegelichte probleem aantonen.

Waarom dien ik de leveringsbon van mijn bestelling te bewaren ?

Omdat u gehouden bent om de zichtbare toestand van de geleverde goederen te controleren op het moment van de levering.

Elke vorm van mogelijk voorbehoud, bemerking of betwisting met betrekking tot de zichtbare kwaliteit van het produkt, de geleverde hoeveelheid of iedere andere vraag in relatie tot de aansprakelijkheid van de transporteur dient verplicht schriftelijk vermeld op de leveringsbon van uw bestelling. Bij ontstentenis daarvan kan u uw rechten op herroeping of betwisting verliezen.

Binnen welke termijn kan ik een bezwaar indienen bij Proxima Star ?

• Elke betwisting inzake het volume van de levering, inzake een zichtbaar kwaliteitsgebrek van de geleverde goederen of een schadegeval dient binnen de 48 uren na de levering te gebeuren.
• Elk bezwaar over een verborgen gebrek van de goederen, of iedere vraag tot herroeping dient meegedeeld binnen de 14 kalenderdagen die volgen op de levering.

Binnen welke termijn dient Proxima Star u te antwoorden ?

Proxima Star is gehouden om snel te reageren op een correct ingediende klacht. U dient antwoord te krijgen binnen een redelijke termijn. Eveneens wordt er u gevraagd om uw volledige medewerking te verlenen bij het onderzoek in het kader van een betwisting.

De vastgestelde en erkende kwaliteitsgebreken kunnen vergoed worden ofwel door terugbetaling, ofwel door vervanging van de geleverde goederen.

Hoe organiseren we de terugname van een product met kwaliteitsgebreken ?

Proxima Star organiseert in samenwerking met u de terugname van de goederen binnen een termijn van 15 dagen na vaststelling van het kwaliteitsgebrek.

Concreet betekent dit dat de transporteur op uw adres de pellets in uw opslagruimte van komt ophalen.

Als het vaststaat dat het product niet conform is, nadat het betrokken product is teruggezonden, kan u kiezen:

• Ofwel te worden terugbetaald
• Ofwel worden de goederen vervangen

Wie betaalt de trugname van de goederen?

• In het kader van een vastgesteld conformiteitsprobleem is de terugname ten laste van Proxima Star
• • In het kader van de ontbinding van de aankoop is de terugname ten laste van de klant.

Hoe annuleer ik mijn aankoop ?

U beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om uw aankoop te annuleren en terugbetaald te worden.

Aanvragen tot ontbinding van de aankoop dienen gedetailleerd en schriftelijk te worden gestuurd naar:

• Per post: Tervurenlaan 297 – 1150 Brussel.
• Per e-mail: contact@proxima-star.com

Zorg ervoor dat u uw bankgegevens doorgeeft hetgeen ons toelaat om u per overschrijving terug te betalen.

Zorg ervoor dat u het ontvangsbewijs van verzending van uw bericht bewaart.

Hoe krijg ik mijn aankoop terugbetaald?

De terugbetaling zal uitgevoerd worden binnen een termijn van 5 werkdagen volgend op de terugname van de goederen.

Voor ontbinding van aankoop van nog niet geleverde goederen geldt de terugbetaling binnen een termijn van 5 werkdagen, volgend op de ontvangst van de aanvraag tot ontbinding.

De terugbetaling geschiedt per bankoverschrijving.