Your browser does not support this Website!Proxima Star premium pellets : Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Inleiding: de verkoper, de klant

Deze verkoopvoorwaarden regelen de commerciële en contractuele relaties tussen de vennootschap PRIMA INVEST SPRL (BE0659.729.761), gelegen Tervurenlaan, 297-1150 Brussel, hieronder gedefinieerd als "verkoper" en ieder individu of rechtspersoon die handelsbetrekkingen aangaat met de verkoper, of gebruik maakt van de website, hieronder gedefinieerd als «de Klant».

Gelieve deze met aandacht te lezen alvorens u onze website consulteert, onze commeriële aanbiedingen bekijkt en dus effectief een verkoopscontract afsluit met de verkoper. De klant verklaart kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en gaat hiermee akkoord alvorens hij de website raadpleegt.

De verkoper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en alle informatie op de website op elk gewenst moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Vanaf het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant zonder enig voorbehoud de Algemene Verkoopsvoorwaarden. De wettelijke vertegenwoordiger van de klant engageert zich solidair met de rechtspersoon voor alle verplichtingen die voortvloeien uit het afgesloten contract met de verkoper op het moment dat de bestelling wordt gevalideerd.

De Algemene Verkoopsvoorwaarden van de verkoper krijgen voorrang op deze van de koper. Indien de klant een afwijking vraagt van de voorwaarden dient dit uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd door de verkoper.

De partijen interpreteren deze voorwaarden, voeren hun respectievelijke verplichtingen uit en handelen te goeder trouw en in vertrouwen. Deze voorwaarden worden aangevuld en vallen onder het Belgische recht.

2. Web-site informatie

Deze site is bedoeld om de kenmerken van de door PRIMA INVEST BVBA (de verkoper) aangeboden producten te presenteren. Alle informatie wordt gepresenteerd aan de klant in beide landstalen.

De foto's, illustraties en alle informatie beschikbaar op deze website zijn indicatief . Ze hebben geen juridische waarde en de verkoper is niet verantwoordelijk, op welke wijze dan ook, voor technische onjuistheden of eventuele typefouten. Het gebruik ervan is louter informatief bedoeld.

Alle informatie op deze site is voorbehouden aan de auteur m.b.t. auteursrechten en intellectuele eigendom. Reproductie of gebruik is strikt verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming.

3. De aansluiting

De bestellingen kunnen worden gevalideerd door de verkoper indien de klant de nodige informatie heeft doorgegeven, en op voorwaarde dat deze informatie in overeenstemming is met de voorwaarden van het Roxima lastenboek van de levering.

Om een bestelling door te geven aan de verkoper dient de klant zich in te schrijven en te indentifi op de web-site. Bij deze gelegenheid zullen verschillende gegevens gevraagd worden ; zoals naam en contactgegevens. De mogelijkheid bestaat dat er bijkomende informatie gevraagd wordt om te verzekenen dat de bestelling en de levering in optimale omstandigheden kunnen worden uitgevoerd.

Alle gegevens die aan de klant worden gevraagd dienen om de verkoper in de mogelijkheid te stellen om bestellingen, leveringen en betalingen goed te kunnen laten. De verkoper verbindt zich formeel om deze gegevens vertrouwelijk te gebruiken conform de algemene verkoopsvoorwaarden.

De klant kan op elk moment toegang hebben tot die gegevens en deze wijzigen, verbeteren of verwijderen. Om dit te doen volstaat het een bericht te sturen naar contact@proxima-star.be en het icoon « ons contacteren » aanklikken op deze site en vervolgens « mijn gegevens verbeteren » aanklikken. De klant kan zelf ook zijn gegevens wijzigen, verbeteren of schrappen door zich in te loggen op zijn klantenpagina op de site.

Door zijn inschrijving en zijn identificatie sluit de klant zich aan bij de site wat zijn instemming met zich brengt onder voorbehoud van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

4. Het product

De producten aangeboden op deze website zijn als volgt gedefinieerd: houtpellets (korrels) 100% naaldhout, 100% natuurlijk, 6 mm (+/- 1 mm) diameter, DINplus certificaat, geleverd in België per vrachtwagen met blaassysteem.

De verkoper garandeert dat de geleverde goederen voldoen aan de eisen vastgelegd per Koninklijk Besluit van 5 april 2011. Dit KB specifieert waaraan houtpellets bestemd voor niet-industriële verwarming moeten voldoen.

De verkoper verklaart dat alle technische kenmerken van de geleverde goederen voldoen aan de eisen van de DINplus certificering. Deze parameters werden afgemeten volgens de werkwijzen bepaalt in de EN14961-2 standaard.

De klant is gehouden om de goederen die hem in droge omstandigheden geleverd werden zorgvuldig op te te slaan. Deze goederen zijn bestemd voor gebruik in gecertificeerde en erkende verwarmingssystemen, zoals bepaald wordt volgens de instructies van de fabrikant en de nationale regelgeving.

5. De prijs

De op deze site getoonde prijzen zijn uitgedrukt in euro's per ton van pellets. Ze zijn inclusief BTW (6%) en de kosten van de levering naar één bestemming, gevestigd in België, en voorafgaandelijk bevestigd door de Klant.

De op deze site getoonde prijzen verbinden de verkoper niet zolang de bestelling niet werd bevestigd door de klant. Ze kunnen worden gewijzigd op elk moment en zonder voorafgaandelijke kennisgeving.
Voordat de op deze site vermelde prijzen door de verkoper worden gegarandeerd, moet de klant ervoor zorgen ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• • Voorwaarden voor de « Klant » : de klant moet zich aanmelden op de website en zich registreren.

• « Leveringsvoorwaarden » : de kosten van de levering zijn in de prijs inbegrepen voor één enkele leveringsbestemming, gelegen in België. De klant moet zich vergewissen dat zijn bestel conform het lastenboek van levering van Proxima is.

• « De beschikbaarheid van de goederen » :de op de site te koop aangeboden goederen worden aangeboden zolang de voorraad sterkt, of tot als de procutie stopt. Ze kunnen ook niet beschikbaar zijn door overmacht.

Na zich te hebben geinformeerd omtrent de tarieven kan de klant overgaan tot het plaatsen van een bestelling (hoe een bestelling plaatsen ?)

De klant ontvangt een e-mail berict ter bevestiging. Dit bericht heeft de vorm van pro forma factuur en bevat de vigerende tarieven op het ogenblik van het bestellen. De e-mail kan gezien worden als een schatting. De verkoper is wettelijk geboden door de tarieven vermeld op dit document, onder voorbehoud dat de klant zijn bestelling bevestigt en zijn pro forma factuur betaalt of hij akkoord van levering van de goederen.

De effectieve prijs hangt af van de exacte geleverde hoeveelheid pellets en wordt vermeld op de leveringsbon, nadat de pellets in de opslagplaats van de klant werden geblazen. De toegepaste tarieven staan vermeld op de bevestigingsmail. Het aan de klant aangerekende bedrag wordt aangepast na de levering.

6.De levering

6.1. De leceringstermijn

De leveringen hebben plaats van maandag tot vrijdag, buiten de feestdagen, gedurende de wettelijke werkuren.

De leveringstermijnen die zijn aangegeven in de email van de bevestiging van de bestellling, zijn indicatief. De verkoper zal de geplande leveringstermijn proberen na te leven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien uit een eventuele laattijdige levering.

De verkoper zal met de klant zo snel mogelijk een leveringsdatum afspreken. Zodra een leveringsdatum is bepaald zal de verkoper een email sturen aan de klant met de details van de geplande levering.

De verkoper zal de klant adequaat informeren over de verzending van de goederen zodat de klant de ontvangst van de goederen kan organiseren in de best mogelijke omstandigheden. De klant heeft, wat hem betreft, de verplichting de goederen in ontvangst te nemen wanneer deze geleverd worden op de datum zoals afgesproken en bevestigd via email. De verkoper houdt zich het recht voor de klant de bijkomende kosten aan te rekenen die zouden veroorzaakt zijn door de afwezigheid van de klant tijdens de levering op de afgesproken datum of die zouden veroorzaakt zijn om eender welke reden waardoor de geplande levering niet kon plaats vinden.

6.2. De leveringsbon en de verantwoordelijkheden van de contracterende partijen

De email met de bevestiging van de leveringsdatum bevat de leveringsbon die de klant dient te ondertekenen bij de levering. De leveringsbon is een contractueel document dat de verkoper, de klant en de transportmaatschappij die instaat voor de levering van de bestelde goederen, hierna vervoerder genoemd, bindt. Hij bevat meerdere onderafdelingen:

I• De algemene informatie : de refertes van de bestelling, de specificaties van de bestelling, en de coördiaten van de contracterende partijen : de verkoper, de klant en de vervoerder.

II• De informatie inzake de levering : adres waar geleverd dient te worden, voorwaarden inzake toegang tot het leveringsadres en vooropgestelde afspraak voor de levering.

III• De informatie inzake de verwarmingsinstallatie van de klant, stookketel en silo voor opslag.

IV• De uit te voeren controles bij de levering.

De onderafdelingen I, II, en III van de leveringsbon dienen voorafgaand aan de levering meegedeeld te worden. De onderafdeling IV wordt vervolledig tijdens de levering.

Voorafgaand aan de levering, is de klant ertoe gehouden de verstrekte informatie in de onderafdelingen I, II, et III van de leveringsbon te herlezen. Dat laatste document wordt toegezonden als bijlage bij de email ter bevestiging van de afspraak voor de levering. Het komt de klant toe om desgevallend de informatie op de leveringsbon te vervolledigen of te verbeteren volgens de modaliteiten zoals vermeld in artikel 3 van de huidige algemene verkoopsvoorwaarden (« verbeteren van mijn gegevens »). De verkoper houdt zich het recht voor om de klant extra kosten aan te rekenen die zouden veroorzaakt zijn door onvolledige of foutieve informatie die voorkomt in de leveringsbon.

Tijdens de levering, zal de vervoerder de verificaties zoals vermeld in onderafdeling IV van de leveringsbon overlopen en zal het document worden vervolledigd in functie van de vaststellingen die mogelijk zijn.

De klant kan zelf de door de vervoerder op de leveringsbon aangebrachte inlichtingen controleren vooraleer te tekenen voor akkoord. Ieder voorbehoud of elke mogelijke bemerking of betwisting dient schriftelijk op de leveringsbon te zijn aangebracht wanneer deze wordt ondertekend. De leveringsbon dient verplicht door de klant te worden ondertekend om als basis te dienen voor een eventuele betwisting. De aanwezigheid van de klant tijdens de levering is bijgevolg noodzakelijk indien laatstgenoemde zich zou willen beroepen op de tevredenheidsgarantie van de verkoper of zijn recht op herroeping of betwisting wil vrijwaren om eender welke reden.

Na de levering, zal de verkoper de klant een factuur toezenden met het werkelijk geleverd volume op basis van de aanwijzingen vermeld op de leveringsbon die werd aangevuld tijdens de levering en meer bepaald met het volume pellets dat werkelijk werd geblazen en die door het wegingssysteem op het voertuig werden berekend met een commerciële precisie van ongeveer 10 kilo. Die aanwijzingen kunnen enkel betwist worden door de klant in de mate dat er schriftelijk voorbehoud werd gemaakt op de leveringsbon tijdens het ondertekenen ervan.

6.3. Lastenboek van de leveringen Proxima Star

De leveringsbon vormt de hoeksteen van dit lastenboek voor leveringen van Proxima. Hij is ontworepn volgens de aanbevelingen van het certificaat ENplusA1, uitgewerkt in hun handleiding :(www.enplus-pellets.eu/wp-content/uploads/2013/09/D3.3g-ENplus-consolidated-handbook-DU-FR.pdf)

Met ieder element dat op de leveringsbon voorkomt dient rekening te worden gehouden om de klant een kwaliteitslevering te garanderen in termen van dienstverlening en produkt. Dit hoofdstuk herneemt dus punt per punt de verschillende inlichtingen van de vier onderafdelingen van de leveringsbon om hun betekenis te verduidelijken, hun bijzonderheden en hun belang.

De naleving van de voorwaarden hierna vermeld laat de klant toe de tevredenheidsgarantie van de verkoper in te roepen. Daarentegen kan iedere tekortkoming aan dit lastenboek beschouwd worden als een tekortkoming van de klant. In dat geval houdt de verkoper zich het recht voor de klant de eventuele meerkost door die tekortkoming aan te rekenen, hetzij de terugname van de bestelde goederen te organiseren met behoud van de facturatie voor de gedane transportkosten.

De algemene inlichtingen

De referentie van de bestelling  (nummer en datum van de bestelling).

De specificatie van de bestelling  : de beschrijving van het produkt (samenstelling, diameter, volumetrische massa, certificatienummer) en schatting van de hoeveelheid te leveren pellets.

De gegevens van de verkoper : naam, BTW nummer, adres, telefoon, email.

De gegevens van de klant : naam, eventueel BTW nummer (indien de klant een rechtspersoon is ), telefoon, email.

De gegevens van de vervoerder : naam, BTW nummer, adres, telefoon, email en nummerplaat van het voertuig dat instaat voor de levering.

De inlichtingen met betrekking tot de levering

Het leveringsadres van de klant.

De gemaakte afspraak voor de levering : de afgesproken leveringsdatum en de gewenste uurregeling.

De voorwaarden om toegang te krijgen tot het leveringsadres en de bijzondere voorzorgsmaatregelen die de vervoerder zou moeten nemen om zich ter plaatse te begeven.

De klant dient hier de specifieke reisweg te vermelden die de vervoerder zou moeten volgen om het leveringsadres te vinden indien dat laatste niet correct zou worden weergegeven via GPS.

De klant dient hier ook aan te geven of er bijzonderheden zijn opgelegd voor het verkeer van zwaar transport dat zich tot op de leveringsplaats wil begeven. De toegangsweg naar het leveringsadres, ongeacht of het een publieke of private weg is, dient bestand te zijn voor zwaar vervoer. Opgelet voor straatmeubilair, voor straatbekleding zoals kasseien en tegels, voor ondergrondse leidingen die door het gewicht van de vrachtwagen beschadigd kunnen worden. De beschadigingen van de toegangswegen tot de leveringsplaats zijn de verantwoordelijkheid van de klant indien de vervoerder niet voorafgaand werd ingelicht over de bijzondere omstandigheden op de toegangswegen naar het leveringsadres.

Le Client doit en outre mentionner ici les différents obstacles qui peuvent compliquer ou empêcher la livraison de sa commande comme par exemple la présence de ponts étroits ou de tunnels bas, de voie d’accès difficilement praticables, etc.

De klant dient hier onder meer de verschillende obstakels aan te geven die de levering van zijn bestelling kunnen bemoeilijken of verhinderen zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van smalle bruggen of lage tunnels, moeilijk bruikbare toegangswegen enz.

De klant is ertoe gehouden de vervoerder een goede toegang tot de leveringsplaats te verzekeren: snoeien van bomen, geen hinderlijk gestationeerde voertuigen, ijzel of sneeuw enz.

De afmetingen van de toegangsweg tot de leveringsplaats dienen verplicht door de klant voorafgaandelijk aan de levering te worden vermeld, zodat de verkoper kan nagaan of de vrachtwagen die zal aangewend worden voor de levering van de goederen, zonder hinder toegang heeft tot het leveringsadres en de silo voor de stockage van de pellets.

De aan te geven afmetingen omvatten de breedte van de toegangsweg (om te vermijden dat schade wordt veroorzaakt aan portieken, borduren en ander straatmeubilair), de lengte van de toegangsweg (voldoende lang zodat een voertuig waarvan de afmetingen gelijksoortig zijn aan voertuigen voor levering van gas of fuel bijvoorbeeld, alle maneuvers kan uitvoeren om de toegangsweg te betreden en te verlaten, alsook de hoogte van de toegangsweg (opgelet voor leidingen op hoogte zoals telefoon of electriciteit - , dakuitsteken, takken van bomen enz. ).

• De klant dient aan te geven of de toegang tot het leveringsadres bestaat uit een publieke of private weg. Indien het een publieke weg is, is enkel de klant verantwoordelijk voor de opgelegde wettelijke verplichtingen : de hinder veroorzaakt door een omvangrijk voertuig op de openbare weg bij de levering is onderworpen aan een aanvraag tot toestemming bij de publieke diensten, ten minste een maand voor de datum van levering. De klant wordt verondersteld deze toelating te hebben verkregen en zal verantwoordelijk worden gehouden voor de eventuele schade die zou veroorzaakt worden indien de wettelijke verplichten zoals hier vermeld, niet werden nageleefd. Tevens dient aangestipt dat de leveringsduur van pellets tamelijk lang is : in het algemeen dient er rekening te worden gehouden met een duur van 20 minuten tot anderhalf uur, naargelang de lengte van de te installeren leidingen en de te leveren hoeveelheid.

• De klant dient de afstand te vermelden tussen de plaats waar de vrachtwagen kan stationneren en de vulmond van de silo. Die informatie laat de vervoerder toe de benodige meters aan leidingen te voorzien en het nodige materiaal te installatie van die leidingen.

De afstand van de vrachtwagen tot de aansluiting met de silo mag niet meer dan 30 meter bedragen. Boven die limiet kan de verkoper de kwaliteit van het geleverde produkt niet garanderen. Immers de druk die vereist is om de pellets over een afstand van meer dan 30 meter te blazen is te groot en veroorzaakt schade aan de houtkorrels die verbrokkelen en stof veroorzaken door te breken. De tevredenheidsgarantie van de verkoper kan bijgevolg niet worden ingeroepen indien de klant een levering wenst over een grotere afstand dan 30 meter tussen de plaats van de gestationeerde vrachtwegen en de vulmond van de silo.

• De klant dient een inschatting te geven van de amplitude van de hoeken die de slangen dienen te maken om de vrachtwegen te verbinden met de vulmond van de silo waar geleverd wordt. Dit moet de vervoerder toelaten het nodige materiaal te voorzien voor de levering en meer bepaald de hoeken die dienen geinstalleerd te worden tussen de buizen. Hoe meer hoeken, hoe meer de houtkorrels beschadigd worden bij het blazen. De verkoper kan de kwaliteit van het geleverde produkt niet garanderen indien de buigingsgraad en het aantal hoeken te groot is bij de levering.

De inlichtingen inzake de verwarmingsinstallatie van de klant

Het type van verwarmingssysteem van de klant : : merk en model van de stookketel en van de silo voor stockage. De beschrijving van de verwarmingsinstallatie van de klant laat de verkoper en de vervoerder toe om de best mogelijke dienstverlening te verschaffen door eventuele moeilijkheden die bij de levering zouden kunnen ontstaan wegens de bijzonderheden van die installaties, te voorkomen.

De laatste datum van onderhoud van de verwarmingsketel van de klant dient aangegeven om de verkoper te laten nagaan of het materiaal van de klant in goede staat van werking is. De klant wordt aanbevolen om ten minste één maal per jaar zijn stookketen te laten onderhouden. De tevredenheidsgarantie van de verkoper zal enkel van toepassing zijn indien de klant recent (binnen het afgelopen jaar) zijn stookinstallatie heeft laten onderhouden.

De maximale opslagcapaciteit van de silo dient meegedeeld door de klant om de verkoper toe te laten het te leveren volume te verfijnen. De klant kan het volume van opslagcapaciteit van zijn silo aangeven in m3, of het volume van op te slaan pellets vermelden (reken 650 kg/m3).

Vochtbestendigheid van de opslagruimte : De klant bevestigt dat zijn silo goed vocht- en waterbestendig is. Pellets reageren heel slecht op vochtigheid en waterdichtheid is een dwingende voorwaarde voor de klant om van de tevredenheidsgarantie van de verkoper gebruik te kunnen maken. Ideaal dient de silo uit solide materialen te zijn vervaardigd zoals vochtwerend multiplex bijvoorbeeld. De silo dient vrij te zijn van interne bekleding alsook van eender welk materiaal dat kan afbrokkelen (zoals gipsplaten bijvoorbeeld).

Twee brandweeraansluitmonden : de klant bevestigt de aanwezigheid van twee aansluitmonden type brandweer (DN 100 mm), waarvan één dient voor het vullen en de andere voor de evacuatie van het stof. De afstand tussen de 2 monden dient ten minste 50 cm te bedragen. De monden situeren zich ten minste op 20 cm onder het plafond van de silo. De monden dienen gemakkelijk toegankelijk te zijn voor de leverancier (zich bevinden op de hoogte van een man) zodat deze de noodzakelijke koppelingen kan maken. Tevens dient er zich een stopcontact van 220 volt in de buurt te bevinden om de stofzuiger te kunnen aansluiten. De tevredenheidsgarantie van de verkoper kan enkel worden ingeroepen indien de leverancier in staat is zijn stofzuiger te gebruiken.

Mat tegen de impact:: de klant bevestigt de aanwezigheid in zijn silo van een mat die dient ter bescherming tegen de impact. De tevredenheidsgarantie van de verkoper kan enkel worden ingeroepen indien de klant beschikt over een verwaringsinstallatie die is uitgerust om houtkorrels te blazen in aangepaste omstandigheden. De levering van pellets in een silo die uit stevig materiaal is vervaardigd zonder een mat tegen de impact is niet aangewezen aangezien er daardoor bij het blazen veel stof zal vrijkomen en de pellets te veel beschadigd zullen worden. De silo wordt het best gevuld in de lengte en de mat tegen de impact dient zich ter hoogte van de tegenovergestelde wand te bevinden te bevinden, op een afstand van 250 mm van de wand die zich tegenover de vulmond bevindt.

Toegangsluik tot de silo : de klant bevestigt dat de silo een luik heeft om zich toegang te verschaffen tot de silo. Het is belangrijk om een visuele contrôle van de opslagruimte te kunnen doen, onder meer om er zich van te vergewissen dat er systeem van reiniging is voorzien. Het wordt immers aanbevolen om regelmatig de bodem van de silo te reinigen om het reststof te verwijderen en de ophoping van restanten van pellets tegen te gaan zodat er geen verstopping kan ontstaan in het aanvoersysteem naar de stookketel. De tevredenheidsgarantie van de verkoper kan niet worden ingeroepen indien de silo geen toegangsluik heeft waardoor men de silo kan betreden.

• De aanwezigheid van een stopcontact met aarding dient tevens bevestigd aangezien in een sterk afgedichte silo een drukstijging statische electriciteit kan veroorzaken tijdens het blazen waardoor er een ongevalsrisico is. Naargelang het type van materialen waaruit de silo bestaat zal de vervoerder weigeren om de pellets te blazen indien die operatie en ongevalsrisico inhoudt.

De uit te voeren controles tijdens de levering

De uit te voeren controles naar aanleiding van de levering volgen punt per punt de aanbevelingen van het Europees keuringsmerk (ENplusA1). Deze controles strekken ertoe te garanderen dat de levering zich in optimale omstandigheden voordoet. Zij zijn essentieel omdat ze een professionele uitvoering toelaten volgens de beste praktijken. De klant kan perfect de vervoerder bijstaan in de uit te voeren controles. Dat wordt zelfs aanbevolen. Niet alleen om de annotaties op de leveringsbon te valideren, maar ook omdat een goed gebruik van zijn verwarmingsinstallatie de levensduur ervan ten goede en het risico op eventuele pannes afneemt.

Schatting van het restvolume pellets : om het te blazen volume in te schatten.

Verwarmingstoestel buiten werking : lde stookketel dient, over het algemeen, ten minste 3 uren buiten werking zijn vooraleer het blazen van houtkorrels kan aanvangen.

Visuele controle in de silo : de vervoerder dient toegang te hebben tot de binnenzijde van de silo (via een toegangsluik) om de verschillende controles visueel te kunnen uitvoeren. Hij dient er zich ook van te vergewissen dat de silo goed afgedicht is en goed afgesloten wanneer de pellets er worden ingeblazen.

Reiniging/verspreiding van de pellets in de silo : opstapeling van pellets kan een verstopping veroorzaken in het aanvoersysteem van de stookketel. De klant wordt aangeraden de opslagruimte voor pellets te reinigen voor elke levering. De bodem van de silo dient het best regelmatig te worden gereinigd en geledigd om stof te voorkomen. Indien de vervoerder belangrijke opeenstapeling van pellets en stof vaststelt, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele werkingsproblemen en andere beschadigingen die kunnen veroorzaakt worden op de verwarmingsinstallatie van de klant. De tevredenheidsgarantie van de verkoper zal dan niet ingeroepen kunnen worden.

De aanwezigheid van een mat ter bescherming van de impact dient vastgesteld te worden opdat de klant zich zou kunnen beroepen op de tevredenheidsgarantie van de verkoper. Immers het blazen van de pellets kan schade veroorzaken aan het te leveren produkt indien de impact niet wordt gedempt bij het inblazen in de silo. Hoe meer de pellets breken, hoe minder duurzaam ze zijn en hoe meer kruimels en stof er voorkomt. De vervoerder dient er zich van te vergewissen dat de beschermingsmat goed is geplaatst en niet is beschadigd.

• De vervoerder dient hetgebruik van de stofzuiger te bevestigen die werd meegenomen voor de levering. Het is immers essentieel om de druk in de silo te verlagen tijdens het blazen van de pellets en de kruimels en het stof op te vangen tijdens die operatie. Indien de stofzuiger niet kan gebruikt worden, bijvoorbeeld omdat er een brandweervulmond ontbreekt, kan de verkoper niet garanderen dat de klant een duurzaam produkt wordt geleverd met een minimum aan stof en kruimels. De tevredenheidsgarantie geldt enkel bij gebruik van de stofzuiger.

• De vervoerder dient hetgebruik van het ingebouwde weegsysteem te bevestigen zodat het bewijs van het effectief geleverd volume wordt verstrekt aan de klant. Al de vrachtwagens met blaasinstallatie die de vervoerder gebruikt zijn uitgerust met een performante en recente installatie, gekeurd door de Belgische metrologie. De commerciële precisie van de weegtoestellen aan boord van het voertuig is bepaald op 10 kilo. De klant zal worden gefactureerd op basis van het wegingsticket van het voertuig dat instond voor de levering.

Het aantal gebruikte meters leidingen is een belangrijke informatie om meerdere redenen en in eerste instantie om praktische redenen. Dit beïnvloedt sterk de duur van de levering en de kwaliteit van het geleverde produkt. In dat verband dient opgemerkt dat de tevredenheidsgarantie van de verkoper enkel van toepassing is voor zover er ten hoogste 30 meter aan leidingen werd gebruikt. Boven die afstand kan de verkoper de kwaliteit van de geleverde pellets niet garanderen omdat het blazen ervan tot beschadigingen kan leiden.

De blaasdruk tijdens de levering dient verplicht te worden vermeld op de leveringsbon. Het blazen dient met lage druk te gebeuren (tusen 100 en 300 mbar) om het geleverde produkt niet te beschadigen De vervoerder is opgedragen om met zo laag mogelijke druk te blazen. De tevredenheidsgarantie van de verkoper geldt niet indien om welke reden dan ook (zoals een te grote afstand tussen de vrachtwagen en de silo bijvoorbeeld) de blaasdruk hoger is dan 300 mbar.

De leveringsduur wordt aangegeven om deze informatie te kruisen met andere en de verkoper en de vervoeder te helpen om de klant de beste dienstverlening te verstrekken.

Het werkelijk geleverd volume wordt overgenomen van de wegingsbon die wordt afgeleverd door het weegsysteem dat ingebouwd is in het voertuig dat instaat voor de levering. De vervoerder en de klant zullen dit valideren door ondertekening van de leveringsbon en de verkoper zal op die basis factureren.

7. De betaling

De verkoper zendt de klant een gedetailleerde factuur toe uitsluitend via electronische weg. Deze geldt als een factuur pro forma, betaalbaar bij levering. Aangezien het werkelijk geleverd volume in het algemeen niet op voorhand is gekend, zal de verkoper na de levering een aangepaste factuur toezenden met de werkelijk geleverde hoeveelheid. Er wordt gefactureerd op basis van de gegevens die zijn vervat in de leveringsbon die werd vervolledigd bij de levering en meer bepaald op basis van het werkelijk volume geblazen pellets die het weegsysteem aan boord van de vrachtwagen die instaat voor de levering, heeft geregistreerd met een commerciële precisie van ongeveer 10 kilo. Die gegevens zijn enkel vatbaar voor betwisting door de klant indien er schriftelijk voorbehoud werd gemaakt op de leveringsbon vooraleer die werd ondertekend.

De klant is gehouden tot betaling van het bedrag dat overeenstemt met de exacte geleverde hoeveelheid. De facturen van de verkoper zijn contant betaalbaar, binnen een termijn van ten hoogste 15 kalenderdagen die volgt op de datum van uitgifte. Normaal stemt de factuurdatum overeen met de leveringsdatum van de goederen zoals die werd overeengekomen bij de bestelling.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 5% per maand aan de verkoper verschuldigd en dat vanaf de vervaldatum van de factuur, berekend op het gehele verschuldigde bedrag dat opeisbaar is.

Bij laattijdige betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 5% per maand aan de verkoper verschuldigd en dat vanaf de vervaldatum van de factuur, berekend op het gehele verschuldigde bedrag dat opeisbaar is.

Het niet naleven van zijn betalingsverplichting door de klant, om welke reden dan ook, geeft de verkoper het recht de onmiddellijke teruggave van de geleverde goederen te eisen op kosten van de klant en op zijn risico. De verkoper houdt zich tevens het recht voor om schadevergoeding te eisen voor een hoger bedrag in geval van bijkomende schade.

8. Eigendomsvoorbehoud


De verkoper blijft eigenaar van de verkochte goederen tot effectieve en volledige betaling van de prijs, intresten en vergoedingen. Het niet betalen van een factuur kan leiden tot een eis tot teruggave van de goederen.

De risico’s van verlies, diefstal of beschadiging zijn ten laste van de klant voor de periode tussen de levering en de overdracht van eigendom aan de klant.

In geval van doorverkoop zal de clausule van eigendomsvoorbehoud betrekking hebben op de verkoopprijs zonder nadeel voor de verkoper die zijn eigendomsvoorbehoud op de goederen kan uitoefenen ten overstaan van de nieuwe verkrijger.

In geval dat de klant zijn verplichtingen niet nakomt ten overstaan van verkoper, of indien deze gegronde redenen heeft om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet zal nakomen, kan de verkoper de goederen die met eigendomsvoorbehoud werden geleverd, zonder afbreuk te doen aan zijn recht tot bijkomende schadevergoedig en intresten. De klant is gehouden zijn volledige medewerking dienaangaande te verlenen.

9. Overmacht

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet uitvoering van zijn contractuele verplichtingen indien dat het gevolg is van feiten buiten zijn wil, overmacht of andere soortgelijke gebeurtenissen die als dusdanig worden erkend door de bevoegde hoven en rechtbanken.

Indien de periode waarin de verkoper zijn verplichtigen wegens overmacht niet kan nakomen, meer dan 3 maanden duurt of zal duren, is de verkoper gemachtigd het contract te ontbinden zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding of intresten.

10. Klachten en dienst na verkoop

10.1. Betwisting van de conformiteit van het product

Bij de levering is de klant gehouden om te controleren of de goederen die hij ontvangt, exact overeenstemmen met de specificaties op de leveringsbon (zie artikel 6.2. van de algemene verkoopsvoorwaarden).

De verkoper verbindt er zich toe dat de geleverde pellets overeenstemmen met hun beschrijving (zie artikel 4. Van de algemene verkoopsvoorwaarden), en conform zijn met de vigerende wetgeving en de vereisten van de kwaliteitslabels (DINplus).

De klant zal er zich onmiddellijk van verzekeren dat de geleverde pellets geen zichtbare gebreken vertonen en conform zijn, zowel wat betreft kwaliteit als kwantiteit, aan de gegevens vermeld op de leveringsbon.

Door het ondertekenen van de leveringsbon aanvaardt de klant de geleverde goederen in de staat waarin ze zich bevinden. Elk voorbehoud door de klant dient bijgevolg duidelijk vermeld op de leveringsbon. Geen enkele klacht over de zichtbare kwaliteit van de pellets of de geleverde hoeveelheid kan worden aanvaard zonder duidelijke en specifieke schriftelijke vermelding op de de leveringsbon. Indien de klant geen enkel voorbehoud maakt op de leveringsbon of die niet ondertekent (wegens bijvoorbeeld zijn afwezigheid bji de levering) verliest hij zijn rechten tot herroeping of betwisting.

10.2. Klachten wegens schade

Iedere schadeklacht die geen betrekking heeft op de conformiteit van het produkt, dient ter kennis te worden gebracht van de verkoper en de vervoerder op dezelfde wijze als hiervoor beschreven : door een duidelijke en precieze schriftelijke vermelding op de leveringsbon.

De klant dient verplicht zijn voorbehoud te vermelden op de leveringsbon indien hij zijn rechten op betwisting wil behouden, van welke aard die ook mogen zijn. Dit geldt ook wanneer men zich wendt tot de verzekeraars van de vervoerder en de verkoper die het verzoek van de klant enkel kunnen overwegen op basis van een ontvankelijk document.

Aangezien de vervoerder een derde is die door de verkoper werd ingeschakeld voor de levering van de pellets, dient iedere mogelijke schade die de vervoerder zou veroorzaakt hebben, zoals schade aan de toegangsweg tot de silo bijvoorbeeld, ook aan de vervoerder ter kennis te worden gebracht aangezien dat niet kan toegerekend worden aan de verkoper.

Overigens dient het lastenboek van de verkoper verplicht te worden nageleefd en de verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou voortvloeien uit de niet naleving van de leveringsmodaliteiten zoals beschreven in artikel 6.3. van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die niet rechtstreeks verband houdt met het produkt dat hij verkoopt aan de klant zoals gepreciseerd in artikel 4 van de algemene verkoopsvoorwaarden. In dat verband is hij bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de goede werking van de verwarmingsinstallaties van de klant.

10.3. Bericht, termijnen en procedure

Indien er een betwisting over de conformiteit is of een schadeklacht, dient de klant verplicht de verkoper te verwittigen onmiddellijk na de levering op een schriftelijke en gedetailleerde wijze. Hij beschikt over een termijn van 48 uren na de ontvangst van de goederen om zijn voorbehoud mee te delen aan de verkoper.

Iedere betwisting of klacht dient aldus aan de verkoper meegedeeld te worden, ofwel door briefwisseling via de post, ofwel via electronische briefwisseling. Alle briefwisseling via de post dient aangetekend met ontvangstbewijs te worden verzonden aan volgend adres : Tervurenlaan 297 te 1150 Brussel. Iedere electronische briefwisseling dient verzonden met ontvangstmelding aan volgend adres : contact@proxima-star.com.

Iedere klacht over een kwaliteitsgebrek van de geleverde goederen of met betrekking tot een schadegeval dient aangetoond met foto’s met datumvermelding die zichtbaar het probleem aantonen. Tevens dient een kopie van de leveringsbon te worden gevoegd met de vermeldingen die erop werden aangebracht door de klant tijdens de levering.

De verkoper dient spontaan te reageren op een correct ingediende klacht en dient binnen een redelijke termijn te antwoorden. De klant dient zijn volledige medewerking te geven aan de verkoper zodat deze de gegrondheid van de klacht kan onderzoeken.

10.4. De tevredenheidsgarantie

De verkoper biedt de koper een tevredenheidsgarantie aan: indien de koper niet volledig tevreden is over het geleverde produkt, dan engageert de verkoper zich om de betrokken goederen terug te nemen op zijn kosten en deze te vervangen of integraal terug te betalen aan de klant.

De tevredenheidsgarantie vindt toepassing indien de klant een kwaliteitsgebrek inroept bij het geleverde produkt. Indien het om een zichtbaar gebrek gaat (bijvoorbeeld : het produkt beantwoordt niet aan de omschrijving of er is een abnormaal hoog gehalte aan stof of gruis) beschikt de klant over een termijn van 48 uren om zijn bezwaar schriftelijk in te dienen volgens de modaliteiten zoals omschreven in artikel 10.1. van de algemene verkoopsvoorwaarden. Gaat het om een verborgen gebrek (bijvoorbeeld : de verbranding leidt tot verbrandingsslak of een blokkering van het verwarmingstoestel) dan beschikt de klant over een termijn van 14 kalenderdagen na de leveringsdatum om een bezwaar in te dienen. Zowel in het ene als het andere geval dient het bezwaar ter kennis te worden gebracht van de verkoper volgens de modaliteiten zoals omschreven in artikel 10.3. van de algemene verkoopsvoorwaarden.

De kwaliteitsgebreken die de verkoper na onderzoek aanvaardt kunnen aanleiding geven tot een compensatie, de vervanging of de terugname van de geleverde goederen. Iedere andere rechtstreekse of onrechtstreekse schadeloosstelling is uitgesloten. De procedure bij het onderzoek van het bezwaar kan leiden tot een staalname van het geleverde produkt voor laboratoriumonderzoek door een derde partij die aanvaard is door de verkoper en de klant alse en neutrale en deskundige scheidsrechter in die aangelegenheid (zoals het bedrijf Veritas bijvoorbeeld).

De kosten en de risico’s verbonden aan het terugzenden van niet conforme goederen zijn ten laste van de verkoper die zich ertoe verbindt de geleverde goederen op zijn kosten terug te nemen indien deze niet conform worden bevonden. Naast de terugname van de goederen verbindt de verkoper er zich toe om deze hetzij te vervangen, hetzij terug te betalen volgens de voorkeur van de klant. De terugname, vervanging of terugbetaling van de goederen dient binnen de korste termijnen plaats te vinden en binnen de 30 dagen die volgen op de vaststelling van de niet conformiteit van de goederen.

De tevredenheidsgarantie van de verkoper vindt haar toepassing binnen de limieten zoals omschreven in het lastenboek van de leveringen Proxima, beschreven in artikel 6.3. van de algemene verkoopsvoorwaarden. De terugname van de goederen is enkel mogelijk als deze niet gemengd werden met andere produkten. De tevredenheidsgarantie van de verkoper slaat enkel op het geleverde produkt zoals omschreven in artikel 4. van de algemene verkoopsvoorwaarden.

10.5. Bevoegde jurisdictie en geschillen

Bij ontstentenis van een minnelijke regeling tussen partijen zal ieder geschil met betrekking de (niet) uitvoering, geldigheid, interpretatie of ontbinding van het afgesloten contract tussen de partijen behoren tot de bevoegdheid van de jurisdicties die bevoegd zijn op het grondgebied waar de zetel van de verkoper is gevestigd op het ogenblik dat het geding wordt aangespannen. Alle contracten afgesloten tussen de verkoper en de koper worden beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbank te Brussel in de Franse taal.

De verkoper houdt zich het recht voor een levering te weigeren aan een klant met wie een geschil loopt.